తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 10 May 2017

జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - జుట్టు లేనివాడు జుట్టు దువ్వె.   ఆటవెలది: 
మంచి 'క్రాపు ' కొరకు "మంగలి"  నేబిల్చి
కత్తిరించమనుచు కాపు చెప్ప 
నీరుజల్లి తలను నిమురుచు దువ్వెనన్ 
జుట్టు లేని "వాడు"  జుట్టు దువ్వె.   

No comments: