తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 13 May 2017

నకులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - నకులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.ఆటవెలది: 
బాధబెట్ట సురల భార్యనే చెఱబట్ట
చెప్ప హితమును పెడ చెవిని బెట్ట 
బ్రహ్మ హత్య యయ్యు రావణాధిపు డహీ 
న కులుఁజంపె రామ నరవిభుండు.

No comments: