తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 14 May 2017

కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా. 


కందము: 
భువిలో నెవ్వడును పరుల
యువిదల సంపత్తుగోరు టొప్పనితనమే 
చెవినివి బెట్టనిచో మన 
కవియే మఱి పతనమునకు కారణమగురా. 

No comments: