తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 8 May 2017

ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి ధన్యత గాంచె నతండు వింటిరే

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 09 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
సమస్య - ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి ధన్యత గాంచె నతండు వింటిరేచంపకమాల: 
ధృవుడనుబాలుడే భువిని తిట్టగ తల్లియె పట్టునన్ రమా 
ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి ధన్యత గాంచె నతండు, వింటిరే!
భువిని మృకండుసూనుడు యముంగెలిచెంగద బాలుడై యుమా 
ధవుని పదమ్ములన్ గొలిచి, ధన్యత గాంచె నతండు వింటిరే! 


No comments: