తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 9 June 2016

బుల్లి సామి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 12 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - బుల్లి సామి 

కందము: 
అల్లరి వయసున పాపా !
నల్లని దుస్తులను దాల్చి నావుగ దీక్షన్ 
నల్లని తెల్లని దేవుల 
చల్లని సుతుడేమొ నిన్ను చక్కగ జూచున్.

No comments: