తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 10 June 2016

పా (బా)లుడు

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  28 - 12 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - పా (బా)లుడు  

కందము: 
నీయమ్మ పాల నిచ్చెను 
నాయమ్మయె నాకునీయ నాపాలాయెన్ 
మాయమ్మ రొట్టెనిచ్చెను 
నీయాకలి దీర్చనిత్తు నీ పాలిదిగో ! 

No comments: