తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు - పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు - చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు - మధురమాయె పద్య మదియె నాకు.

Tuesday, 7 June 2016

గురువు-లఘువు-గణము-యతి...రామాయణార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 12 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.



దత్తపది -  గురువు-లఘువు-గణము-యతి...రామాయణార్థంలో



తేటగీతి: 
గురువు పలుకుల మీదను గురిని కుదిరి
నియతి తోడను తన మాట నిలుపు వాడు
దేవగణములు గొలిచెడు తేజుడతడు
లఘువు కాడులె రాముడా లచ్చి మగడు. 
Post a Comment