తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 27 May 2016

దేవులాటలు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 12 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - దేవులాటలు 

తేటగీతి: 
నామము జదువు, పెట్టకు నామమయ్యొ 
పూలు జల్లుము విడువుము పాల ధ్యాస 
దేవులాటలు వదలుము దేవునికడ 
నీసడింపులు మానుమ, ఈ శు దరిని. 

No comments: