తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 26 May 2016

సాని పొందు మోక్ష సాధకమ్ము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 12 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - సాని పొందు మోక్ష సాధకమ్ము. ఆటవెలది: 
వృత్తియందు గలిగి వెగటును, దానిని
మానివైచి వేడి మాన్య వరుల 
హరిని జేరు విధము నడిగిన యార్తితో 
సాని పొందు, మోక్ష సాధకమ్ము

No comments: