తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 24 May 2016

మాట,మలుపు

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  05 - 12 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - మాట,మలుపు 

తేటగీతి: 
మాటనిచ్చిన తండ్రియే మలిగిపోయె
మాటనడిగిన తల్లియే మచ్చబొందె 
మాట నిలిపిన పుత్రుడే మాన్యుడయ్యె 
మలుపు తిరిగెను రాముని మహిత గతులు.

No comments: