తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 16 May 2016

పాదమ్ములు లేని తరులు పరుగిడఁ జొచ్చెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  20 - 11 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - పాదమ్ములు లేని తరులు పరుగిడఁ జొచ్చెన్.కందము: 
రాదారి మీద జోరుగ 
మోదమ్మున సాగుచున్న మోటరు కారున్ 
లోదరి బుడుగిట్లనియెను 
పాదమ్ములు లేని తరులు పరుగిడఁ జొచ్చెన్.

No comments: