తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 9 February 2016

మాయా " నెట్ "శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  14 - 08 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - మాయా " నెట్ "  
కందము: 
ఘటనాఘటన సమర్థుడ 
' నెటిజన్లే ' భువికి నీవు నెట్టిన జనులే 
చిటికెన్ వారికి తగు సం
ఘటనలజూపించి ' లైకు ' గైకొను నీవే. 

No comments: