తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 30 January 2016

కరి నెత్తుకుపోయి యెలుక కలుగునఁ దినియెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  03 - 08 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - కరి నెత్తుకుపోయి యెలుక కలుగునఁ దినియెన్కందము: 
" బెరిజిలకరి ' యను పేరున 
సరిక్రొత్తగ వంటకమ్ము సతియే జేసెన్ 
మరి పతియె త్రోయ ' బెరిజిల 
కరి ' నెత్తుకుపోయి యెలుక కలుగునఁ దినియెన్

No comments: