తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 31 January 2016

వెండి చందమామ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 08 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - వెండి చందమామ 


తేటగీతి: 
చంద మామయె పుట్టెను సంద్రమందు 
వెండి రూపున రూపమ్ము వెలుగు చుండ 
నింగి సాగుచు పోనుండ, నీలి కడలి 
సంతసమ్మున నవ్వుఛు సాగనంపె. 

No comments: