తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 30 September 2015

మగవానికి గర్భమాయె మానిని గూడన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  06 - 04 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - మగవానికి గర్భమాయె మానిని గూడన్కందము: 
తెగ పూజలెన్నొ సలుపుచు 
మగ డాక్టరు చెప్పినట్టి మందులు వాడెన్ 
తెగిపోయెను దోషంబులు 
మగవానికి; గర్భమాయె మానిని గూడన్

No comments: