తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 28 September 2015

సతినిజంపె రామచంద్రమూర్తి

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 04 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - సతినిజంపె రామచంద్రమూర్తిఆటవెలది: 
రావణాసురుండు రణములో నెదిరించ
పర వనితను బట్టె పాపియనుచు
తలచి మదిని వనిని తపియించుచున్నట్టి
సతిని, జంపె రామచంద్రమూర్తి

No comments: