తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 24 September 2015

నట్టింట దళుక్కుమనెను నక్షత్రములే.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  02 - 04 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - నట్టింట దళుక్కుమనెను నక్షత్రములే.కందము: 
గట్టి సినీ ప్రొడ్యూసరు 
చిట్టిని పెండ్లాడుచుండ సినిమా తారల్ 
చుట్టముల తోడు వచ్చెను 
నట్టింట దళుక్కుమనెను నక్షత్రములే.

కందము: 
పుట్టిన సుతలను దక్షుడు 
మెట్టింటికి పంపనెంచి మేనానే యి 
ప్పట్టున పిలుమని చెప్పగ 
నట్టింట దళుక్కుమనెను నక్షత్రములే.

(దక్షుని పుత్రికలు 27 నక్షత్రాలు) 

No comments: