తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 23 September 2015

గతకాలము కంటె వచ్చు కాలము మేలౌ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  30 - 03 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - గతకాలము కంటె వచ్చు కాలము మేలౌ కందము: 
వెతలందున నిది తలచకు 
'గతకాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్ '
వెతలందున నిది తలచుము 
'గతకాలము కంటె వచ్చు కాలము మేలౌ '

No comments: