తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 19 May 2015

వేపపుల్ల

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 10 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


 వర్ణన - వేపపుల్ల


ఆటవెలది:
నోరు శుభ్రపడును తీరుగా నమలిన
చేదు చంపు క్రిముల చేర నీదు
వేపపుల్ల తోడ వీలుగా చేసెడు
దంత ధావనమె ముదమ్ము గూర్చు.కాన్వెంట్ విద్యార్థి తన స్నేహితునితో ... వేపపుల్ల గురించి..

కందము:
బ్రష్షది తాతకు, నోరే
ప్రెష్షుగ నుండేను, కడుగ బేక్టీర్యాయే
హుష్షని మాయంబగు, నా
యుష్షే బెరుగునని తాత యూరిలొ చెప్పెన్.

No comments: