తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 20 May 2015

అరిసెల వేఁచఁగావలయు నాముదమందునఁ బెండ్లివిందుకై.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08 - 10 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - అరిసెల వేఁచఁగావలయు నాముదమందునఁ బెండ్లివిందుకై.


వంట వారు పెండ్లి వారిని వంటలు యేమిచేయాలో అడుగు సందర్భం...

చంపకమాల:
మరి వినరండి వంటకము మమ్ముల మెచ్చగ జేయు వారమే
కరకర లాడునప్పడము కాకర వేపుడు కజ్జెకాయలున్
సరిసరి సేమ్య పాయసము శర్కర గల్పుచు నేతి తోడనా
యరిసెల వేఁచఁగావలయు నా ? ముదమందునఁ బెండ్లివిందుకై.

No comments: