తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 18 May 2015

ఆనప పాదునకు జూడ ననుములు పండెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 10 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ఆనప పాదునకు జూడ ననుములు పండెన్.
 
కందము:
వానలు కురియగ నాటితి
నీనేలను త్రవ్వి, కొన్ని నెలలున్ గడిచెన్
కానగ కాయలు కాసెగ
నానప పాదునకు - జూడ ననుములు పండెన్.

No comments: