తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 1 August 2013

కడు దరిద్రుడు రాజ యోగమ్మునందె.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-06-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

సమస్య - కడు దరిద్రుడు రాజ యోగమ్మునందె.

తేటగీతి:
ప్రజల పాలన యందున ప్రజల బాగు
కొరకు పోరెడు వారికి కోరి ప్రజలు
పదవి నిత్తురు జూడగ భరత భువిని
కడు దరిద్రుడు రాజ యోగమ్మునందె.

No comments: