తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 2 August 2013

దత్తపది - అక్క, అన్న, వదిన, మామ పదాలతో..

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25-06-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - అక్క, అన్న, వదిన, మామ పదాలతో...మండోదరి రావణునకు చేసిన హితబోధ.     
తేటగీతి:
అక్కటా!  జనకజ పైన నాశ  వదలు
మన్న, మామాట వినవెట్టి మాయ గ్రమ్మె!
క్షేమ మా మనుజులె యని జేయకున్న!
వినవ ! దినకర కులజుని వేడు శరణు.

 

No comments: