తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 29 July 2013

మారుతి కోసిన మామిడిపండు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 24-06-2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం: మారుతి కోసిన మామిడిపండు.కందము:
ఆకసపు మావి చెట్టున
నా కాసిన పండు జూడ నాకలి పుట్టెన్
తోకనె యూపుచు తేజము
తో కపివరు డెగిరె భాను తొడిమను ద్రుంచన్.
Post a Comment