తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 23 January 2012

సంపాదన లేని పతిని సతి మెచ్చుకొనెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 19-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


 సమస్య - సంపాదన లేని పతిని సతి మెచ్చుకొనెన్.

 కందము:

సంపద ఆరోగ్యమ్మే
సంపద మరి ప్రేమ,  మనకు సంతోషమ్మే
సంపద, వాటిని జెరిపెడి
సంపాదన లేని పతిని సతి మెచ్చుకొనెన్. 

No comments: