తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 12 January 2012

దత్తపది - "లాడెన్, ఊడెన్, వీడెన్, వాడెన్"

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

          దత్తపది - "లాడెన్, ఊడెన్, వీడెన్, వాడెన్"
         ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ స్థితిగతులపై 

కం: వాడెను మోములు ప్రభుతకు
       వీడెను పాలన స్థిరముగ వెలిగెడు యాశల్
       ఊడెను ప్రాభవమని య
       ల్లాడెను, కాంగ్రెస్సు బండి లాగుట యెటులో! 

మత్తకోకిల:

వీడె నాజత యన్న ధైర్యము వీడె కాంగ్రెసు పార్టిలో
ఊడెనా మరి సీటు రాదని ఊడ బట్టుకు నుండెగా
వాడెనా మరి ధైర్యమింకను, వాడ మందులు లేక య
ల్లాడె, నేటికి గట్టునెక్కెడు లక్ష్యమే కనరాదుగా.


No comments: