తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 11 January 2012

యతి మోహావేశ మెసగ నతివను బిలిచెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

       సమస్య - యతి  మోహావేశ మెసగ నతివను బిలిచెన్.

కం: అతి ఘోర తపము జేసియు
       గతిదప్పెను మేనక మరి కనుగీటగనే
       మతిచెడి గాధేయుండని*
       యతి  మోహావేశ మెసగ నతివను బిలిచెన్.

      *(గాదేయుండు + అనియతి) 

No comments: