తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 10 January 2012

'సిరి' అనే పదం 'లక్ష్మి' అనే అర్థం లో కాకుండా శ్రీదేవి ప్రార్థన

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

 దత్తపది - 'సిరి' అనే పదం 'లక్ష్మి' అనే అర్థం లో కాకుండా శ్రీదేవి ప్రార్థన.

కం:   ముసిరిన దారిద్ర్యంబులు
         కసిరిన పోనట్టి నష్ట కష్టము   చేత 
         న్నుసిరిక చందము జేతువు
        'మసి-రిత్తగ ' నిను భజించ  మాతా ! లక్ష్మీ!

No comments: