తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 8 January 2012

తమ్ముల గాంచి కోపమున దామరసేక్షణ తిట్టె నయ్యెడన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 08-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


               సమస్య - తమ్ముల గాంచి కోపమున దామరసేక్షణ తిట్టె నయ్యెడన్. 


ఉ:  గుమ్ముగ పేక పందెములు గుర్ర్రపు రేసులు లాటరీలతో
      ద్రిమ్మరి, మిత్రబృందముల ద్రిప్పుచు, యార్జన లేకపోయినన్
      సొమ్ములు గుల్లజేయు కడు సోమరి పెన్మిటి  యాడుచుండు  ద్యూ
      తమ్ముల గాంచి కోపమున దామరసేక్షణ తిట్టె నయ్యెడన్. 

No comments: