తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 8 December 2011

బోధించుట రాని గురువె పూజ్యుండయ్యెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 20-10-2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

     సమస్య - బోధించుట రాని గురువె పూజ్యుండయ్యెన్

       నేటి విద్యా వ్యవస్థ లో కొందరు గురువులు...
 
కం:  సాధన లేకనె విషయము
        శోధన మరిచేయ కుండ సోకుల రాజై
        బాధను పుటలను ద్రిప్పెడు 
        బోధించుట రాని గురువె పూజ్యుండయ్యెన్. 

No comments: