తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 7 December 2011

సీతామానస చోరుఁ డెవ్వఁ డనినన్ శ్రీకృష్ణమూర్తే కదా

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 18-10-2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                       సమస్య - సీతామానస చోరుఁ డెవ్వఁ డనినన్ శ్రీకృష్ణమూర్తే కదా

శా: మూతల్ బెట్టిన కుండలన్ని కదిపెన్ మ్రుచ్చిల్లినా రయ్యయో !
      ప్రీతిన్ మీగడ పాలు వెన్నలెవరో ? రేయంత కాపాడినన్

      చేతన్ బట్టగ నింత లేదు యిదుగో చెప్పమ్మ ఓ రాధికా !
      సీతా !మానస ! చోరుఁ డెవ్వఁ డనినన్ "శ్రీకృష్ణమూర్తే కదా!" 

No comments: