తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 9 December 2011

గణ నాయకు గళమునందు గరళము నిండెన్

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21-10-2010 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

         సమస్య -  గణ నాయకు గళమునందు గరళము నిండెన్

కం:  వణిజుల వ్యాపారమ్ములు,
       గణనమ్ములు మాని  'బందు' గావింపు మనన్
       వణకక  పొమ్మన,  "రౌడీ
       గణ నాయకు" గళమునందు గరళము నిండెన్.

No comments: