తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 24 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - ఖరమొసగును సుఖము శాంతి ఘనముగ ....

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 06- 04 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                సమస్య :  ఖరమొసగును సుఖము శాంతి ఘనముగ చూడన్

కం:  వరదలు, కరవులు, చేటులు
       'ఖరమున' కలుగును యనుచును కలవర మేలా?
       సరి! యనుకూలము నెంచుము!
       ఖరమొసగును సుఖము శాంతి ఘనముగ చూడన్!  

No comments: