తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 23 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - ధాత వ్రాసిన వ్రాతలె తప్పులయ్యె ....

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05- 04 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                       సమస్య : ధాత వ్రాసిన వ్రాతలె తప్పులయ్యె.

ఆ.వె:  చిట్టి బుడతడు తా చిరంజీవి యయ్యె,
          సత్యవంతుడు జూడగ చచ్చి లేచె,
          శివుడు, శ్రీమాత, భక్తుల చెంత నుండ
          ధాత వ్రాసిన వ్రాతలె తప్పులయ్యె.  

No comments: