తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 25 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - నిద్ర బద్ధకము లొసంగు నీకు సిరులు....

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07- 04 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                
                 సమస్య :  నిద్ర బద్ధకము లొసంగు నీకు సిరులు

తే.గీ:  సమయ పాలన, తగినంత శ్రమయు,శాంతి,
         ఆత్మ, పరమాత్మ విశ్వాస మాది గలుగ!
         విడగ కోపమసూయలు,వీడ నతిగ
         నిద్ర బద్ధకము, లొసంగు నీకు సిరులు! 

No comments: