తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 8 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - పువ్వు బోడుల తలలెల్ల బోడు లయ్యె ...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 03 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

                   సమస్య :  పువ్వు బోడుల తలలెల్ల బోడు లయ్యె


తే.గీ :  తల్లి స్వస్థత గోరుచు తనయ లపుడు
          నిలువు దోపిడి మ్రొక్కును నిర్ణయించి
          తీర్చ మ్రొక్కులు వెళ్ళిరి తిరుపతికట
          పువ్వు బోడుల తలలెల్ల బోడు లయ్యె! 

No comments: