తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 9 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - కవి నాశము గోరె దన సుకావ్యములోనన్....

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 29- 03 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


              సమస్య : కవి నాశము గోరె దన సుకావ్యములోనన్.


కం :  రవి కుల తిలకుని చరితము
         నవలీలగ వ్రా సె తాను; ఆదికవందున్
         కవిరాజు, ఇంద్రజిత్ జన
         క, వినాశము గోరె దన సుకావ్యములోనన్!

No comments: