తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 6 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - రాతికి నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమే ...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 03 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


                    సమస్య : రాతికి నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమేకదా


ఉ:  రాతిరి ప్రొద్దులందు చెలి రాకను గోరుచు నొక్క శిల్పి సం
      ప్రీతిని,దూర దేశమున 'ప్రేమ'ను దల్చుచు నామె రూపునే
      చేతనుబట్టి తానులిని చెక్కెను బొమ్మను, చూడ చక్కగా
      రాతికి; నాతిపైన ననురాగము గల్గుట నైజమేకదా!

No comments: