తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 2 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - ప్రొద్దు పొడిచె నింక నిద్దురింతు...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 03 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.


                    సమస్య : ప్రొద్దు పొడిచె నింక నిద్దురింతు

ఆ.వె: రేపు వ్రాయ వలె పరీక్ష; శ్రద్ధ గలిగి
         రాత్రి యంత టీలు త్రాగి త్రాగి
         చదువు చుంటి, గడిచె సమయ మిట్టులె జూడ
         ప్రొద్దు పొడిచె నింక నిద్దురింతు ! 

No comments: