తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 14 January 2021

చుక్కమ్రుగ్గువల

 మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

ఉత్పలమాల:
కూడిన చుక్కమ్రుగ్గువల "కోవిడు" రక్కసి చిక్కి సొక్కగా
పాడు "కరోన" గొబ్బెమల పాదములంబడి నల్గి నీల్గగా
వీడగ బాధలన్నియును వేగమె "వ్యాక్సిను"వచ్చుచుండగా
వేడుక మీర సంక్రమణ వెల్గులు లోకములందు నిండెగా.


No comments: