తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 13 January 2021

చెత్త "నిల్లు"

 మీకు అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు.


ఆటవెలది:
చెత్త "నిల్లు" నింప చీకాకు ముంచెత్తు
చెత్త "నిల్లు" జేయ సిరులు పండు
చిత్తమందు గూడ చేయరా శుభ్రమ్ము
భోగి పండుగపుడు భువుని నిండు.

No comments: