తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 13 August 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 61

సినిమాకు "వంద"నం - 61 

ఆటవెలది: 
మనకు దొరికినట్టి మరొక మీరాబాయి 
గానమునువిన మది గలుగు హాయి 
పాటకందమందు పలుక వాణిజయరాం 
తీపిలోకమునను ద్రిప్పు మనల. 

No comments: