తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 12 August 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 60

సినిమాకు "వంద"నం - 60


తేటగీతి: 
జానపదములకు విఠలా చార్య, తీరు 
గ కమలాకర పౌరాణికమ్ములకును 
చూడ పుల్లయ్యలును మధుసూదనులును 
వారు మీరిరి  దర్శకత్వమున గనగ. 

No comments: