తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 12 June 2019

సినిమాకు "వంద"నం - 3

సినిమాకు "వంద"నం - 3  

ఆటవెలది:
ఘనపురాణములను కన్నులముందుంచె 
ప్రేమ విలువజెప్పి ప్రియము గూర్చె 
దేశభక్తి బెంచి తేజస్సునే నింపె 
నాటి సినిమ మనకు నయము గూర్చె.       

No comments: