తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 11 June 2019

సినిమాకు "వంద"నాలు - 2

సినిమాకు "వంద"నాలు - 2 

ఆటవెలది: 
తెలుగుపేర్లు, వెండితెరమీది పాటలు
మాటలన్ని నాడు మనసు నిలిచె
ఇంగిలీసు పేర్లు,ఎంగిలి పాటలు
యాసమాటలిపుడు "ఫ్యాస" నాయె.

No comments: