తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 14 April 2019

నాల్క పైన నీదు నామమ్ము

అందరికీ శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు

శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః


సీసము:
ఇక్ష్వాకు కులచంద్ర! ఇక్షురసము నీయ
లేదు రుచియనును నాదు రసన
కోదండ రామయ్య! కోరి బెల్లమువెట్ట
లేదు రుచియనును నాదు రసన
పతిత పావన నామ! పాలమీగడ దిన
లేదు రుచియనును నాదు రసన
జానకీపతి! పుట్ట తేనియనందించ
లేదు రుచియనును నాదు రసన  

ఆటవెలది: 
నాల్క పైన నీదు నామమ్ము నిరతము
నాట్య మాడు చుండ నది ఘటించె 
చేదుగాను మారె చేరి లౌకికములు 
చేదుకొనుము రామ! చిద్విలాస!

No comments: