తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 15 April 2019

జడ"కందాలు" - 83

భేషైన జడలు.

పెట్టుము గోరింటాకును 
గుట్టుగ నారంగు మార్చి  కూర్చుచు గురులన్ 
గట్టుము సవరము జాటుగ 

బట్టుము భేషైన జడల పడతిగ పేరున్. 

No comments: