తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 15 March 2019

జడ"కందాలు" - 59

59: ఉండక కుదురుగ పీకుదురుగ

వద్దని మారాంజేయగ 
ముద్దులనిడి తల్లి దువ్వి ముచ్చట కురులన్ 
దిద్దగజడ, పాపాయిలు
రుద్దుచు పీకుదురె యల్లరోహో గనుడీ. 

No comments: