తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 14 March 2019

జడ"కందాలు" - 5858: పురుష "జడకారులు". 

వివిధములగు జడలల్లుట 
యువిదలకే చెల్లుననెడు యుక్తులు మేలా? 
దివి భామల జడసొగసులు 
భువి కన్నెల కిచ్చునట్టి పురుషుల గనరే!

No comments: