తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 7 January 2019

నాన నాన నాన ననన నాన

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 7-1-2019న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - నాన నాన నాన ననన నాన 

ఆటవెలది: 
భాష హిందిలోన వద్దనగానేమి
పలుకుడనుచు నడుగ పంతులయ్య 
పలికె పిల్లలంత పలుమార్లు గుంపుగా
నాన, నాన, నాన, ననన, నాన.

No comments: